Regulamin Garmin Enduro Race

GARMIN ENDURO RACE
Brenna, 01.09.2018 r.

  1. LABOSPORT Polska sp. z o.o.
  2. Gmina Brenna.
  1. Upowszechnienie dyscypliny enduro jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Promocja Brennej w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Brennej i okolic.
  1. Garmin Enduro Race Brenna odbędzie się w dniu 01.09.2018 (sobota).
  2. Start, meta i biuro zawodów, będzie znajdować się w Brennej w okolicy Amfiteatru przy ul. Wyzwolenia.
 • Sobota, 1 września 2018 r.
  07:00 – 08:00 – wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)
  07:00 – 16:00 – EXPO oraz inne atrakcje
  08:30 – oficjalne otwarcie zawodów i odprawa techniczna
  09:00 – start poszczególnych sektorów startowych
  16:00 – ceremonia wręczania nagród

  Program imprezy może ulec zmianie.

  1. Zawody zostaną przeprowadzone po wytyczonych i oznakowanych trasach w okolicy miejscowości Brenna.
  2. Mapa z trasą zawodów (wraz ze śladami GPS) będzie ujawniana zawodnikom przed startem.
  3. Na trasie wyścigu znajdują się niebezpieczne, wymagające technicznie etapy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.
  4. Wyścig składa się z 4 odcinków specjalnych z pomiarem czasu, zwanych w skrócie „OS”, jak i z odcinków dojazdowych bez pomiaru czasu.
  5. Odcinki specjalne (OS) będą w przeważającym stopniu zjazdowe.
  6. Zastosowane zostaną poniższe znaczenia OS:
   – białe strzałki na czerwonym tle (zawodnik musi podążać za wszystkimi
   strzałkami),
   – trzy wykrzykniki na czerwonym tle (umieszczane będą zaraz przed
   niebezpiecznymi sekcjami lub elementami na trasie),
   – taśmy (umieszczane po jednej lub po obu stronach trasy).
  7. Odcinki specjalne (OS) będą w przeważającym stopniu zjazdowe, przede wszystkim wąskimi ścieżkami z elementami technicznymi, takim jak: korzenie, skałki, ścianki, hopki, uskoki itp. Ich średnia długość i czas pokonania mogą się znacznie różnić w zależności od danego OS.
  8. Oznaczeniami na dojazdach będą białe strzałki na niebieskim tle.
  9. Oznakowana trasa będzie zabezpieczona przez osoby porządkowe, ratowników medycznych i karetki ratunkowe.
  10. Na trasie będą zlokalizowane sędziowskie punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
  11. Wyścig odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
  12. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
  13. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
  14. Każdy uczestnik Garmin Enduro Race jest zobowiązany do jazdy w kasku rowerowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy wynikające z zaniechania jazdy bez kasku lub w uszkodzonym
   kasku.
  15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu.
  16. Limit czasu ukończenia zawodów jest ustalony na godzinę 16:00.
  17. Każdy zawodnik, poruszający się po trasie wyścigu po upłynięciu limitu czasowego robi to na własną odpowiedzialność.
  18. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej będącej na trasie wyścigu lub w Biurze Zawodów lub pod numerem telefonu, który znajduje się na numerze startowym pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.
  1. Biuro zawodów będzie znajdować się przy ul. Wyzwolenia w okolicy Amfiteatruj w Brennej i będzie czynne w dniu 01.09.2018 w godzinach 7:00-8:00.
  2. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpisaną kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli. Kartę zawodnika będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl w zakładce „MÓJ PROFIL”. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów aktualne badania lekarskie oraz podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach Garmin Enduro Race.
  3. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie osobiście w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy.
  1. Punkt bufetowy będzie znajdował się na trasie zawodów po 2 OS-ie, gdzie dostępne będą: woda, izotonik, banany i drożdżówka.
  2. Dodatkowy punkt bufetowy znajdować się będzie za metą, gdzie dostępne będą: woda, izotonik, banany i drożdżówka.
  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet (warunek ukończenia 15 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
  2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 15 warunek ukończenia 15 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 15 (15-19 lat) – junior
   M 20 (20-39 lat) – senior
   M 40 (40 lat i więcej) – masters
  3. Klasyfikacje i kategorie Teamów (wyniki Teamów będą obliczane na podstawie sumy czasów wszystkich odcinków specjalnych uzyskanych przez 4 zawodników z dowolnej kategorii, a warunkiem do sklasyfikowania jest wpisanie identycznej nazwy Teamu w polu „Klub” podczas rejestracji na zawody)
   T (generalna teamów)
  4. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych, zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wszystkie 4 OS-y i dojadą do mety w wyznaczonym limicie czasu, a także pokonają wyznaczoną trasę zawodów i nie pominą żadnego punktu kontrolnego. Liczy się czas netto.
  1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.
  2. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
  3. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
  1. Organizator może zasądzić następujące kary: 
   – kara czasowa 1-5 minut w zależności od wagi przewinienia (start przed komendą startera – falstart, spóźnienie na start, nieustąpienie pierwszeństwa zawodnikowi jadącemu z większą prędkością, niestosowanie się do poleceń sędziów i służb porządkowych, jazda w słuchawkach, nieprzestrzeganie zasady „fair play” i inne zachowania uznane przez sędziego głównego zawodów jako przewinienia, łamanie Regulaminu zawodów),
   – dyskwalifikacja (ominięcie punktu kontrolnego, poruszanie się po OS’ie i odcinkach dojazdowych w inny sposób niż na rowerze, czy pieszo, skracanie i omijanie oraz przejazd trasy poza wyznaczonymi taśmami i strzałkami, jazda bez kasku założonego i zapiętego na głowie, łamanie zasad ruchu drogowego, nieudzielenie pierwszej pomocy nieprzytomnemu lub rannemu zawodnikowi, nieposzanowanie środowiska naturalnego, skorzystanie z pomocy osób postronnych itp.).
  2. Decyzja sędziego dotycząca kary jest ostateczna.
  1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu mają ukończone 15 lat oraz starsze i przedstawią podczas odbioru pakietu startowego swój dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja szkolna) i podpisaną kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia. Kartę zawodnika będzie można pobrać 5 dni przed zawodami logując się na swoje konto w systemie zapisów na startlist.pl. Ponadto osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Garmin Enduro Race.

   ZGODA RODZICA – POBIERZ TUTAJ

  2. Warunkiem uczestnictwa jest udział w wyścigu na technicznie sprawnym rowerze oraz w kasku rowerowym. Zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie.
  1. Każdy zawodnik ma do pokonania 4 OS’y oraz odcinki dojazdowe do OS’ów.
  2. Zawodnicy startują z bramy startu w centrum zawodów (okolice Amfiteatru) będą podzieleni na sektory wg numerów startowych (20 osób w jednym sektorze). Odstęp pomiędzy startującymi w danym
   sektorze wynosi 30 sekund. Ponadto pomiędzy sektorami będzie dodatkowy trzyminutowy odstęp.
  3. Odcinki dojazdowe to głównie drogi podjazdowe, limit czasu na ich pokonanie jest określony czasami startów na kolejnych odcinkach specjalnych (ustalone przez organizatora dla każdego zawodnika indywidualnie i podane przed zawodami).
  4. Klasyfikacja generalna wyścigu zostanie ustalona poprzez sumę czasów uzyskanych we wszystkich odcinkach specjalnych (zawodnik z najkrótszym sumarycznym czasem wygrywa zawody).
  5. Lista startowa z indywidualnymi czasami startów do zawodów i na odcinkach specjalnych, a także przydzielenie do sektorów startowych będzie opublikowane przed zawodami.
  6. Kolejność startu zostanie ustalona wg numerów startowych. Organizator ma możliwość stworzenia sektora startowego dla zawodników z Elity (sektor Elity wystartuje jako ostatni).
  1. Przepisy na odcinkach specjalnych:
   – przebieg odcinków specjalnych, czyli OS’ów będzie podany bezpośrednio przed startem. Ideą rywalizacji jest przejazd trasy bez wcześniejszej jej znajomości.
   – przed startem podczas odprawy technicznej, każdy z uczestników otrzyma mapę z zaznaczonymi punktami startu i mety każdego z OS oraz trasy dojazdowe (z mety każdego OS’a na start kolejnego OS’a), a także czasami startowymi jego grupy na poszczególnych OS’ach,
   – strefa startu zostanie oznaczona lub wskazana przez startera,
   – każdy zawodnik będzie miał określoną godzinę startu na wystartowanie na danym OS’ie,
   – w strefie startu przebywać może tylko jeden zawodnik bezpośrednio przeD wyznaczonym czasem swojego startu,
   – wystartować można wyłącznie na komendę startera. Za falstart nałożona zostanie minutowa kara czasowa,
   – dopuszcza się start w pozycji stojącej obiema stopami na pedałach z miejsca wskazanego przez startera,
   – po każdym starcie każdego sektora (20-stu kolejnych zawodników) nastąpi trzyminutowa przerwa,
   – zabrania się spóźniania na start, a spóźnieni zawodnicy będą mogli wystartować dopiero w kolejnej przerwie między sektorami,
   – zabrania się skracania i omijania trasy oraz przejazdu jej poza wyznaczonymi taśmami i strzałkami (jeśli dwa kawałki taśmy umieszczone będą po obu stronach trasy, zawodnik musi wjechać pomiędzy nie, a jeśli czerwona strzałka wyznacza trasę to zawodnik musi znaleźć się na ścieżce w bezpośredniej bliskości strzałki),
   – zawodnik doścignięty przez zawodnika jadącego z większą prędkością zobowiązany jest do natychmiastowego ustąpienia pierwszeństwa i ułatwienia manewru wyprzedzającemu,
   – w przypadku przewrócenia się podczas wyścigu należy natychmiast zejść z trasy,
   – ponowny start na OS’ie jest niedopuszczalny – kontynuować wyścig mogą tylko poszkodowani, którym udzielona została pierwsza pomoc medyczna, a przypadki takie będą analizowane przez organizatora indywidualnie,
   – zobowiązuje się do wezwania pomocy (telefon do obsługi +48 793-794-552), pozostania przy poszkodowanym i udzielenia pierwszej pomocy medycznej w przypadku napotkania na trasie wyścigu nieprzytomnego lub rannego zawodnika.
  2. Przepisy na odcinkach dojazdowych:
   – zabrania się przemieszczania na trasie wyścigu (OS’y i odcinki dojazdowe) innym środkiem transportu niż własny rower,
   – zobowiązuje się do stosowania przepisów ruchu drogowego na drogach publicznych,
   – zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności na szlakach turystycznych i ścieżkach dla pieszych oraz do udzielenia pierwszeństwa pieszym.
  3. Na trasie wyścigu pomocy udzielić zawodnikowi może tylko i wyłącznie inny zawodnik biorący udział w zawodach (nie dotyczy pomocy medycznej). Skorzystanie z pomocy osób postronnych (podwożenie, podawanie pożywienia, picia, ubrań, naprawa sprzętu) ukarane zostanie dyskwalifikacją.
  4. Wymagania sprzętowe:
   – obowiązuje sprawny technicznie rower zapewniający bezpieczne poruszanie się po
   trasie wyścigu, wyposażony w przedni i tylni hamulec,
   – podczas wyścigu zawodnik używać możne jednego roweru i zabrania się wymieniania w czasie zawodów roweru, ramy, kół i amortyzatorów,
   – kask rowerowy obowiązuje podczas całego wyścigu zarówno na odcinkach specjalnych jak i dojazdowych,
   – zaleca się, aby wszyscy zawodnicy posiadali podczas wyścigu dodatkowe ochraniacze, plecak, koc ratunkowy NRC, apteczkę, zestaw naprawczy lub zapasową dętkę, multi-tool’a, mapę trasy, jedzenie i picie, ochronę oczu (okulary lub gogle), ratunkowe numery telefonów, a także gwizdek,
   – zabrania się na zawodach stosowania E-Bike’ów.
  1. Zawodników obowiązuje stosowanie zasady poszanowania środowiska naturalnego. Bezwzględnie nie wolno zanieczyszczać trasy wyścigu i pozostawiać po sobie żadnych śmieci, resztek jedzenia, opakowań po jedzeniu i napojach, pozostawiania ubrań i sprzętu, łamania drzew i gałęzi, itp.
  2. Nieprzestrzeganie zasady poszanowania środowiska naturalnego karane będzie dyskwalifikacją.
  1. Każdy uczestnik zgłoszony do Garmin Enduro Race w ramach pakietu startowego otrzymuje numer startowy wraz z chipem.
  2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia numeru startowego wraz z chipem, Organizator wyda uczestnikowi duplikat lub nowy numer startowy, którego koszt w wysokości 20 PLN pokrywa zawodnik.
  1. Zgłoszenia do Garmin Enduro Race będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej endurorace.pl. Wchodząc na stronę imprezy www.endurorace.pli klikając w FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl
  3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  4. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
  5. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy. Organizator nie informuje oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego.
  6. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  7. Limit zawodników wynosi 200 osób.
  8. W przypadku osiągnięcia limitu 200 uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  9. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie, gdy zwolni się miejsce na liście startowej. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
  10. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Garmin Enduro Race.
  1. W zawodach Garmin Enduro Race obowiązują opłaty w wysokości:
   90,00 PLN płatne do 31.07.2018
   120,00 PLN płatne do 15.08.2018
   150,00 PLN płatne do 01.09.2018
  2. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
  3. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  4. Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
   W tytule przelewu powinno znaleźć się: „nazwisko i imię, opłata startowa GER Brenna”.
  5. Przy płatności on-line przez system PayU doliczona zostanie prowizja w wysokości 2,5% wartości transakcji. W przypadku wykonania przelewu tradycyjnego, czyli z pominięciem systemu transakcyjnego PayU, prowizja nie zostanie naliczona.
  6. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez formularz kontaktowy na stronie zawodów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług. Wpisanie danych do faktury na koncie zawodnika, nie jest równoznaczne z prośbą o nią.
  7. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  8. Zawodnik dokonujący wpłaty w dniu imprezy w Biurze Zawodów otrzyma paragon fiskalny. Oryginalny paragon fiskalny jest niezbędny w przypadku prośby o fakturę VAT, dlatego przekazać można go bezpośrednio w biurze zawodów deklarując wystawienie na jego podstawie faktury. Faktura zostanie przesłana do zainteresowanego drogą elektroniczną w ustawowym terminie.
  9. W przypadku zgłoszeń po 30.07.2018 r. organizator nie gwarantuje zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
  10. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Garmin Enduro Race.
  11. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w Garmin Enduro Race to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz o ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że utworzona zostanie lista rezerwowa i miejsce to zajmie osoba z tej listy, a rezygnacja zostanie zgłoszona do dnia 30.07.2018 r.
  12. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty manipulacyjnej za przepisanie pakietu w wysokości 10 PLN oraz dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej. Zmianę taką można dokonać do dnia 30.07.2018. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.
  13. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.endurorace.pl
  1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
  2. Administratorem danych osobowych jest LABOSPORT Polska sp. z o.o.; ul. Browarna 86-87; 82-300 Elbląg; NIP 5783116536; REGON 360937446; KRS 0000543585.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
  5. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa: 
   •   prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;  
   •   prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
   •   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   •   prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
   •   prawo skargi do organu nadzorczego.
  7. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu  zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.
  8. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na  przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Garmin Enduro Race należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail biuro@startlist.pl, z tematem maila „Garmin Enduro Race Brenna”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące Garmin Enduro Race Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Garmin Enduro Race będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 01.09.2018 r. o godz. 8:00.
  2. W Garmin Enduro Race nie będą wymagane licencje PZKol.
  3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy z chipem, posiłek po zawodach, profesjonalnie oznaczoną trasę, obsługę medyczną, prawo do korzystania z punktów żywieniowych na trasie wyścigu, ubezpieczenie NNW, mapę wyścigu oraz przedziały czasowe do startów danego zawodnika. Organizator gwarantuje pełny pakiet startowy  tylko w przypadku zapisów dokonanych nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem imprezy.
  4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  6. Zasadę przydziału do sektora startowego określa Organizator.
  7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu imprezy, zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy, jazdy w kasku
   sztywnym na całym dystansie, kulturalnego zachowywania się, samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.
  8. Wobec uczestników łamiących zasady Regulaminu imprezy i obowiązujących zasad bezpieczeństwa Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić upomnienie, karę czasową w wysokości do 5 minut (dodawana do uzyskanego wyniku końcowego) lub dyskwalifikację. Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji, przez Komisję Sędziowską.
  9. Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie www.endurorace.pl. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w danej edycji Garmin Enduro Race.
  10. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
  12. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące przy organizacji i przeprowadzeniu Garmin Enduro Race nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
  13. Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu Garmin Enduro Race oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora. Umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych.
  14. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Zawodnik może upoważnić inną osobę do ich odbioru. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
  15. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  17. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych (takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.) lub wystąpienia innych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zawodników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  18. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

Polityka Prywatności
(c) 2018 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl